Opinions Authored By: Judge Jane Kelly

[ 12-2531 ]  Randall Jackson  v.  Jay Nixon
[ 12-3734 ]  Charles Inechien  v.  Nichols Aluminum, LLC
[ 12-3746 ]  United States  v.  Ramiro Salazar-Aleman
[ 12-4038 ]  Monty Fagnan  v.  City of Lino Lakes
[ 13-1005 ]  Michael H. Johnson, Jr.  v.  Wells Fargo Bank, N.A.
[ 13-1008 ]  Troy K. Scheffler  v.  Jack Molin
[ 13-1190 ]  Charles Yang  v.  Tom Roy
[ 13-1340 ]  United States  v.  Susana Guevara
[ 13-1348 ]  United States  v.  Anthony Fast Horse
[ 13-1565 ]  Garage Maintenance, etc.  v.  Greater Metropolitan, etc.
[ 13-2028 ]  United States  v.  Martin Zaic
[ 13-2122 ]  United States  v.  Milton Gonzalez